PALGHAR DISTRIBUTION CENTRE

Jurisdiction of Palghar Distribution Center: 
 From Vaitarna to Bordi
Palghar Godown:
 Viddyesh,  Sankhe Colony,
 Lokmaya Pada Road, Palghar (West),
 Tal. & Dist. Palghar, Pin 401 401.
Timing : 10.00 a.m. to 5.00 p.m. (Sunday Closed)
Tel : 8554926494

Managing Committee:
Chairman:   Shri Nitin Keshav Manohar
Secretary:   Smt. Manjiri Pramod Rane
Treasurer:   Smt. Kaumudi Bharat Kale
Members:    Shri Vinay Janardan Patil,            Shri Sandesh Damodar Churi,
                Smt. Sunanda Arun Todankar,      Shri Arvind Dange,
                Shri Makarand Dandekar,             Shri Deepak Bhandari.

News & Updates

Events